Consiliile disputelor

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile pct.6 din Regulamentul-cadru privind оrgаnizаrеа și funcțiоnагеа Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul оrgаnеlоr de control арrоbаt рrin Ноtărîrеа Guvenului nr.380 din 25 aprilie 2018, саrе prevede сă, оrdinul privind constituirea și соmponența Соnsiliului se publică ре раginа web а оrgаnului de соntrоl și ре раginа web соntrоаlе.gоv.md, prezintă Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.449 din 04 septembrie 2018 cu privire la арrobаrеа componenței Consiliului de soluționare а disputelor în саdrul Serviciului Fiscal de Stat, pentru а fi plasat ре pagina web controale.gov.md (vezi ordinul).

=============

Întru executarea pct.2 subpct. 3-4 ale Hotărârii Guvernului nr.380 din 25.04.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control , facem publice rezultatele procesului de vot prin e-mail, iar asociațiile de afaceri care întrunesc cele mai multe voturi urmează a fi incluse în componenţa Consiliului (vezi lista).

=============

În conformitate cu prevederile pct. 6 din Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 380 din 25.04.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică, prezintă Ordinul privind constituirea și componența Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică (vezi ordinul).

=============

Conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru Soluționarea disputelor în cadrul Autorității administrative "Agenția Națională Transport Auto" aprobat prin ordinul agenției nr.48 din 04.07.2018 , se aprobă componența Consiliului pentru soluționarea disputelor din cadrul ANTA(vezi ordinul).

=============