Intrebari si Raspunsuri

Ce acte trebuie să prezinte controlorul entității supuse controlului înainte de începerea acestuia?

Înainte de începerea controlului controlorul trebuie să aibă asupra sa următorul pachet de acte:

  • Legitimația de inspector;
  • Delegația de control;

*În cazul controalelor inopinate: probele care să demonstreze prezența a cel puțin unul dintre temeiurile specificate la art. 19, Legea nr. 131 din 08.06.2012;
*În cazul controalelor planificate: expirarea termenului de notificare specificat la art. 18, Legea nr. 131 din 08.06.2012.

Cum să procedez dacă, la solicitare, controlorul nu imi prezintă întreg pachetul de acte care certifică controlul?

 

  • Să interziceți accesul în incintă și să refuzați orice cooperare cu persoana care pretinde a fi controlor;
  • Să apelați la suportul organelor de poliție pentru evacuarea din incintă a persoanei care pretinde a fi controlor;
  • Să anunțați autoritatea de supraveghere a controalelor de stat despre încălcările depistate (tel: (022)823-823).

 

Cu câte zile înainte trebuie să fie anunțată entitatea despre un control planificat în cadrul acesteia?

Controalele planificate sunt anunțate cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data efectivă a controlului.

Organul de control va expedia persoanei supuse controlului un exemplar al delegației de control astfel încît între momentul primirii efective a exemplarului și momentul începerii controlului să treacă cel puțin 5 zile lucrătoare.

Câte zile poate dura controlul?

Indiferent de temeiul invocat și de tipul controlului, acesta nu poate fi efectuat și delegația de control nu mai este valabilă la expirarea a 5 zile calendaristice de la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. (b) și (f), Legea nr. 131 din 08.06.2012, și anume: înmînarea exemplarului delegației și înregistrarea delegației de control în Registrul de Stat al Controalelor.

*În cazul controalelor inopinate, termenul de 5 zile poate fi prelungit cu încă 5 zile de către conducătorul organului de control în baza unei decizii motivate, care poate fi contestată de către persoana supusă controlului.

Unde pot găsi informații despre rezultatele controlului efectuat?

*Informația despre rezultatele controlului efectuat se conține în Procesul-verbal de control.

Procesul-verbal de control - este un document prin care se confirmă faptul desfășurării controlului și în care se conține toată informația cu privire la controlul desfășurat, la procedurile aplicate și constatările în urma acestuia, prescripțiile și recomandările înaintate în baza constatărilor, măsurile restrictive aplicate și sancțiunile stabilite în urma controlului.

Un exemplar al procesului-verbal de control se înmînează persoanei supuse controlului, cu efectuarea unei mențiuni scrise despre aceasta pe al doilea exemplar.

*Procesul-verbal poate fi contestat în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia.

Cine trebuie să suporte cheltuielile ce țin de efectuarea controalelor?

Toate cheltuielile ce țin de efectuarea controalelor sînt suportate de organele de control, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege.

Care este periodicitatea controalelor?

Unul și același organ de control nu este în drept să efectueze controlul planificat mai mult decît o dată într-un an calendaristic asupra uneia și aceleiași persoane sau asupra unuia și aceluiași obiect al controlului în cazul în care persoana deține mai multe obiecte distincte, amplasate separat de sediu și de alte obiecte, cu excepția cazurilor în care se impune o frecvență mai înaltă a controalelor conform metodologiei de planificare a controlului în baza criteriilor de risc, aplicată în domeniul de control în cauză.

Controalele inopinate exercitate conform Legii nr. 131 din 08.06.2012, precum și controalele repetate nu sînt luate în calcul.

Pot solicita amânarea controlului?

În cazuri temeinic justificate, puteți solicita (o singură dată) organului de control suspendarea sau amînarea controlului pentru o altă perioadă în cazul în care efectuarea controlului va afecta sau suspenda activitatea dvs. ori din alte considerente obiective.

Când și cum se face public graficul controalelor?

Pînă la finele trimestrului de gestiune, organul de control aprobă graficul controalelor pentru trimestrul următor şi îl publică pe pagina electronică www.controale.gov.md.

Cum procedez dacă întrebarea mea nu se regăsește mai sus?

Rugăm să expediați întrebarea dvs. la următorul e-mail: controale@gov.md.