Consiliile disputelor

Serviciul Fiscal de Stat, prezintă Ordinul cu privire la aprobarea componenței Consiliului de soluționare а disputelor în саdrul Serviciului Fiscal de Stat,(vezi ordinul).

=============

Procesul-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat din 4 august 2020(vezi procesul).

=============

Convocarea ședinței ordinare a Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat

La data de 4 august 2020, ora 09.00, se convoacă ședința ordinară a Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat.
Pe agenda ședinței sunt propuse următoarele subiecte:

  1.  Cu privire la Raportul privind controalele de stat efectuate în anul 2019 și în perioada ianuarie-iunie 2020

  2.  Cu privire la implementarea Hotărârii Guvernului nr. 464/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ţinerea Registrului de stat al controalelor

  3.  Cu privire la punerea în aplicare a Metodologiei de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de performanță a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 355/2020

  4.  Cu privire la efectuarea controalelor fiscale pentru perioada de până la 1 august 2018 (prin prisma Legii nr. 122/2019 pentru modificarea unor acte legislative)

  5.  Cu privire la propunerile de modificare a cadrului normativ în domeniul controlului de stat (Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, Hotărârea Guvernului nr. 380/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru soluţionarea disputelor în cadrul organelor de control)

=============

Potrivit art.30 alin.(6) și (7) din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător și în scopul examinării practicilor sistemice defectuoase în domeniul controlului de stat a fost creat Consiliul Naţional de Soluţionare a Disputelor în Domeniul Controlului de Stat, iar lista membrilor Consiliului poate fi vizualizata aici,(vezi lista).

=============

Inspectoratul pentru Protecția Mediului, prezintă Ordinul cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și componența Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului ,(vezi ordinul).

=============

Serviciul Vamal, prezintă Ordinul cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul Serviciului Vamal,(vezi ordinul).

=============

Agenția Pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, prezintă Ordinul cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței ,(vezi ordinul).

=============

Inspectoratul de Stat al Muncii, prezintă Ordinul cu privire la organizarea consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii. ,(vezi ordinul).

=============

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile pct.6 din Regulamentul-cadru privind оrgаnizаrеа și funcțiоnагеа Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul оrgаnеlоr de control арrоbаt рrin Ноtărîrеа Guvenului nr.380 din 25 aprilie 2018, саrе prevede сă, оrdinul privind constituirea și соmponența Соnsiliului se publică ре раginа web а оrgаnului de соntrоl și ре раginа web соntrоаlе.gоv.md, prezintă Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.449 din 04 septembrie 2018 cu privire la арrobаrеа componenței Consiliului de soluționare а disputelor în саdrul Serviciului Fiscal de Stat, pentru а fi plasat ре pagina web controale.gov.md (vezi ordinul).

=============

Întru executarea pct.2 subpct. 3-4 ale Hotărârii Guvernului nr.380 din 25.04.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control , facem publice rezultatele procesului de vot prin e-mail, iar asociațiile de afaceri care întrunesc cele mai multe voturi urmează a fi incluse în componenţa Consiliului (vezi lista).

=============

În conformitate cu prevederile pct. 6 din Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 380 din 25.04.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică, prezintă Ordinul privind constituirea și componența Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică (vezi ordinul).

=============

Conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru Soluționarea disputelor în cadrul Autorității administrative "Agenția Națională Transport Auto" aprobat prin ordinul agenției nr.48 din 04.07.2018 , se aprobă componența Consiliului pentru soluționarea disputelor din cadrul ANTA(vezi ordinul).

=============